زاویه  
     
 
زاویه در اشکال هندسی  
     
 
تغییر زاویه  
     
 
نیمساز