آزمون آنلاین پایه چهارم
 

آزمون آنلاین ماه دی (پایه چهارم : خانم غلامی وخانم مهدیی)

این آزمون شامل 15 سوال است.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45 دقیقه می باشد.

زمان آزمون روز چهارشنبه  98/11/2 از ساعت 7 الی 14 می باشد


 
     
 
 
  آزمون آنلاین پایه پنجم  
 
 

آزمون آنلاین ماه دی (پایه پنجم:خانم رحیمی )

این آزمون شامل 15 سوال است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45 دقیقه می باشد.
زمان آزمون روز چهارشنبه  98/11/2 از ساعت 7 الی 14 می باشد.

 
   
 
     
آزمون آنلاین پایه ششم
 

آزمون آنلاین ماه دی (پایه ششم : خانم رنجبر وخانم رضایی)

این آزمون شامل 15 سوال است.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45دقیقه می باشد.

زمان آزمون روز چهارشنبه  98/11/2 از ساعت 7 الی 14 می باشد


 
     
 
 
آزمون آنلاین پایه چهارم
 
 

آزمون مجدد آنلاین ماه آذر (پایه چهارم : خانم غلامی وخانم مهدیی)

این آزمون شامل 15 سوال است.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45 دقیقه می باشد.

زمان آزمون مجدد ، روز شنبه  98/10/14 از ساعت 16 الی 20 می باشد.


 
     
 
 
آزمون آنلاین پایه پنجم
 
 

آزمون آنلاین ماه آذر(پایه پنجم:خانم رحیمی)

این آزمون شامل 12 سوال است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات 30 دقیقه می باشد.
زمان آزمون روز چهارشنبه  98/10/11 از ساعت 9 الی 12 می باشد.

 
     
 
 
آزمون آنلاین پایه ششم
 
 

آزمون آنلاین ماه آذر(پایه ششم : خانم رنجبر وخانم رضایی)

این آزمون شامل 15 سوال است.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 45دقیقه می باشد.

زمان آزمون روز یکشنبه  98/10/15 از ساعت 16 الی 20 می باشد.