ليست حفظ سوره ها در طول سال تحصيلي

رديف

نام سوره

تاريخ حفظ

1

توحيد

97/7/2

2

ناس

97/7/11

3

کوثر

97/7/25

4

نصر

97/8/9

5

عصر

97/8/30

6

فلق

97/9/18

7

مسد

97/10/5

8

كافرون

97/10/26

9

فيل

97/11/24

10

قدر

97/12/22