مسابقه قرآني در مرحله مدرسه ( طبق بخش نامه اداره )

 

پايه اول : از ناس تا تكاثر

پايه دوم : از ناس تا ضحي

پايه سوم : از ناس تا بلد

پايه چهارم :‌ از ناس تا انشقاق

پايه پنجم : از ناس تا عبس

پایه ششم : جزء سی

 

مسابقه قرآني در مرحله ي اداره

 

پايه اول : از ناس تا تكاثر

پايه دوم : از ناس تا ضحي

پايه سوم : از ناس تا غاشیه

پايه چهارم :‌ از ناس تا مطففین

پايه پنجم : جزء سی

پایه ششم :جزء سی و سوره ی مرسلات وسوره ی انسان