تأثيرات رايانه در زندگي امروز

 

امروزه مي توان هزاران كاربرد براي رايانه ها نام برد ، كاربردهايي كه شايد ده سال قبل حتي به فكر انسان خطور نكرده بود . رايانه يكي از اركان اصلي در بسياري از فعاليت هاي زندگي امروزي است و حضور آن در جهان امروز كه عصر اطلاعات نام گرفته است نه تنها با ارزش بلكه ضروري است ، پس بياييم از كودكي رايانه را به فرزندانمان بياموزيم .

 

آموزش هاي ما در پايه هاي مختلف به شرح زير مي باشد :

 

پيش دبستاني

آموزش مباني مقدماتی كامپيوتر

پايه اول

آموزش مباني كامپيوتر و Windows7

پايه دوم

آموزش مباني كامپيوتر وWord2013

پايه سوم

آموزش مباني كامپيوتر و Power Point2013

پايه چهارم

آموزش مباني كامپيوتر و photoshop

پايه پنجم

آموزش مباني كامپيوتر و Excel 2013

پايه ششم

آموزش اینترنت و وبلاگ نویسی وکتاب كاروفناوري