ویژگی های حیوانات
 
 
  نوع پوشش بدن جانوران
 
 
  حشرات
 
 
  حیوانات و بچه های آن ها
 
 
  تقسیم بندی جانوران و گیاهان
 
 
  طبقه بندی جانوران