مواد تشکیل دهنده ی خون
 
 
 
     
 
     
دستگاه گردش خون
 
 
     
 
     
اندام های تنفسی
 
 
     
 
     
دستگاه گوارش