آیین نامه ثبت نام

بسمه تعالی

ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 آغاز شد.  

دبستان غیردولتی هوشمند پسرانه ی پارسا

   با کسب افتخار مدرسه هوشمند و رتبه یک آموزشیورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام